Nota de informare

a clientilor cu privire la  prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora

de catre BIOCHEM SRL, cu sediul in Constanta, bd. Mamaia, nr.158, cam 1:2, birou 2, et.6, jud. Constanta.

tel: 0241/673237; email: biochem@biochem.ro

1. Informații Generale

Prezenta nota privind protecția datelor va este adresata pentru a vă informa cu privire la prelucrarea datelor personale și la drepturile dumneavoastră în conformitate cu Regulamentul General privind protecția datelor nr. 679/2016, in continuare „Regulament”.

Noi, BIOCHEM SRL, reprezentăm operatorul în conformitate cu Regulamentul și prin urmare, suntem responsabili pentru prelucrarea datelor personale colectate de la dumneavoastră. Pentru întrebări sau solicitări privind prelucrarea datelor, vă rugăm să ne contactați la adresa sediului social sau pe email  la adresa biochem@biochem.ro

2. Categoriile  de date prelucrate de catre BIOCHEM SRL.

Prelucrăm automat si manual următoarele date cuprinse in solicitările si informările dumneavoastră către noi: numele și prenumele, domiciliul, CNP,  adresa de livrare, telefon, email.

3. Scopul prelucrării datelor

Datele de identificare (nume, adresa domiciliu, CNP) sunt prelucrate in temeiul  art. 6 alin. 1 lit. c din Regulament, in  scopul îndeplinirii obligațiilor fiscale  legate de plata produselor  pe care furnizate.

Numărul dumneavoastră de telefon și adresa de e-mail, sunt prelucrate in temeiul art. 6 alin. 1 lit. a din Regulament pentru comunicarea cu dvs.

Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.

4. Stocarea datelor

Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate.

Având in vedere specificul si scopul prelucrării datelor personale, perioada de păstrare a acestora este cea prevăzută de legile interne.

5. Destinatarii datelor personale

BIOCHEM SRL  poate furniza datele dumneavoastră altor companii ( curierat, servicii de contabilitate ) cu care se afla in relații de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează ca aceste date sunt păstrate in siguranță si ca furnizarea acestor informații personale se face conform legislației in vigoare.

6. Drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor personale de către BIOCHEM SRL

In calitate de persoane vizate, ale căror date sunt prelucrate in condițiile descrise mai sus, aveți următoarele drepturi :

  • de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, având dreptul  de a obține din partea BIOCHEM SRL  o confirmare că prelucrează sau nu datele care va privesc.
  • de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc, completarea datelor  incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
  • de a solicita si de a obține ștergerea datelor care va privesc (dreptul de a fi uitat), fără întârzieri nejustificate, când scopul pentru care au fost colectate nu mai exista  sau in alte situații prevăzute de art. 17 din Regulament (datele nu mai sunt necesare,  persoana vizata își retragere consimțământul sau se opune la prelucrare, prelucrarea a fost ilegala, se impune ștergerea datelor pentru respectarea unei obligații legale). Acest drept nu se poate exercita in anumite situații, de ex. in situația in care prelucrarea este necesara pentru respectarea unei obligații legale a BIOCHEM SRL, pentru îndeplinirea unei sarcini executate in interes public, pentru constarea, exercitarea sau apărarea unui drept in instanță)
    dreptul la restricționarea prelucrării in următoarele situații: contestati exactitatea datelor, prelucrarea este ilegala, Biochem SRL nu mai are nevoie de datele stocate iar dvs va  opuneti prelucrării.
  • de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri.
  • de a  solicita portarea datelor, adică de a primi datele care va privesc in situația in care prelucrarea acestora a fost efectuata prin mijloace automate si de a le transmite către alt operator indicat de dumneavoastră.
  • de a va opune, pentru motive legitime, prelucrării datelor personale care va privesc. Acest drept de opoziție nu poate fi exercitat pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex. prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială).
  • dreptul de a va adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (B-dul General Gheorghe Magheru nr.28-30, sector 1, București, cod poștal 010336, tel: 0040318059211) si instanței de judecata competente pentru orice încălcare a modului de utilizare a datelor dumneavoastră personale.

7. Informații suplimentare

Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru crearea  de profiluri.

Nu luăm  decizii automate cu privire la dumneavoastră.

Nu intenționăm sa transferam datele dumneavoastră către o tara terța sau organizație internațională.

Dacă unele dintre datele dumneavoastră sunt incorecte, aveți obligația de a informa BIOCHEM SRL cat mai  curând posibil.

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, va veți  putea  adresa  Societatii BIOCHEM SRL  cu o cerere scrisă, datată și semnată, la adresa situata in Constanta, bd. Mamaia nr.158, Cam.1:2, birou 2, et.6, jud. Constanta,  sau la adresa de email: biochem@biochem.ro